PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA AKCE

Prohlašuji, že jsem srozuměn/a s tím, že Libušínský spolek přátel historie se sídlem Kladno, Václava Řacha 1584, PSČ 273 09, IČO: 22761241 (dále jen „pořadatel“) ani jeho zaměstnanci, zástupci, či jiné osoby zúčastněné na organizaci Bitvy Libušín (dále jen „akce“) nenesou odpovědnost za žádnou majetkovou škodu, nemajetkovou újmu či jinou povinnost k plnění v souvislosti se ztrátou, poškozením, ublížením na zdraví a smrtí, kterou způsobím svou nedbalostí nebo úmyslným jednáním při účasti na akci, případně která mi bude způsobena jiným účastníkem či třetí osobou. Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění. Byl/a jsem poučen/a pořadatelem o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Budu dbát doporučení a příkazů pořadatele a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku.

V případě, že účastník přihlašuje více osob, je tento přihlašující účastník povinen seznámit každého jím přihlašovaného účastníka s tímto řádem. Odpovědnost za případnou škodu či újmu vyplývající z nesplnění informační povinnosti a neznalosti tohoto řádu nese osoba přihlašující.

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a pořadatelem s Řádem akce dostupném na webových stránkách akce https://libusin.org/CS/pro-ucastniky/bitevni-rad/ a zavazuji se jej bezvýhradně dodržovat a dále.

S ohledem na výše uvedené, Řád akce a Bitevní řád tak výslovně prohlašuji, že:

  1. Jsem starší 18ti let (neplatí pro osoby se souhlasem zákonného zástupce, viz níže).
  2. Akce se účastním na vlastní nebezpečí.
  3. Jsem si vědom veškerých možných negativních důsledků vyplývajících z mé účasti na akci, zejména pak možné zdravotní nebo materiální škody a újmy s ohledem na zvýšené nebezpečí vyplývající z povahy akce.
  4. Používám výbavu, jejíž stav je mi znám a prohlašuji, že je zcela způsobilá k bezpečné účasti na akci. Se svou zbraní jsem seznámen/a a jsem schopen/na ji ovládat tak, abych nezpůsobil/a dalším účastníkům zranění.
  5. Nebudu přeceňovat možnosti své ani své výbavy. Důsledně se seznámím se scénářem akce a budu respektovat pokyny pořadatele i svých velitelů.
  6. Prohlašuji, že jsem zdravotně způsobilý/á se akce zúčastnit a pořadateli jsem nezatajil/a skutečnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost moji nebo ostatních účastníků.
  7. Před bitvou ani v jejím průběhu nebudu požívat žádné látky ovlivňující pozornost, koncentraci nebo vědomí.
  8. Při akci budu používat k ochraně svého zdraví odpovídající ochranné pomůcky.
  9. Budu respektovat rozhodnutí pořadatele o svém vyloučení z akce pro neplnění stanovených povinností a z důvodu nevyhovující výbavy.