Pravidla HMB pro Bohurtové kategorie
1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

1.1. Historické středověké bitvy (Historical medieval battles – dále HMB) jsou plně kontaktní sportovní bitvy, ve kterých se užívají historické ochranné a útočné prostředky středověku, specielně vyrobené a upravené pro tyto soutěže. HMB jsou pořádány v kolbištích standartizovaných formátech s rozdílnými typy autentických zbraní v závislosti na druhu bitvy.
Koncept HMB obsahuje všechny druhy plně kontaktního silového boje, jmenovitě historický šerm, bohurty, hromadné boje, duely, bitvy malých skupin, masové polní bitvy, profesionální boje atd, ve kterých jsou využívány předměty historické rekonstrukce středověku (HRMA).
HMB jsou vždy plně kontaktní, ale jsou reprezentovány v rozdílných kategoriích s různými povolenými a zakázanými technikami. Dodáváme, že podmínky vítězství, omezení bitev, schémata turnajů a další parametry bývají různé.
Následující pravidla platí pro bohurtové kategorie HMB

1.2. Všechny HMB jsou pořádány pod kontrolou a dozorem maršálské (rozhodčí) skupiny, obsahující jedno rytíře – maršálka (hlavního rozhodčího), polní rozhodčí, čárové rozhodčí a video rozhodčího. Počet členů rozhodčí skupiny je jednotlivě stanoven pro každou událost v závislosti na formátu a obsahu. Přítomnost rytíře – maršálka a polních rozhodčích je vždy povinná.
1.2.1. Rytíř – maršálek je vybírán organizátory události. V případě jakéhokoliv rozporu má rytíř – maršálek konečné slovo.
1.2.2. Záznamy průběhů bitev a výsledků bojů jsou prováděny sekretariátem.

1.3. HMB bohurtové soutěže se liší, zejména počet bojovníků může být odlišný, každá kategorie má schválená bojová pravidla.

1.4. Podmínky vítězství se také mohou lišit v závislosti na bitevních pravidlech jednotlivých kategorií.

1.5 Hlavním kritériem vítězství v HMB bohurtových kategoriích je „odstranění“ protivníka nebo všech členů rivalského týmu z bitvy.
V bohurtových kategoriích je bojovník „odstraněn“ když:
1.5.1. Dotkne se povrchu bojiště třetím podpěrným bodem(tělo, hýždě, paže, koleno, štít atd…) Pravidlo platí i když bojovník spadne na zem společně se svým protivníkem.
a) Důležité! Dva základní podpůrné body v boji jsou chodidla.
1.5.2 Jeho nohy opustí prostor bojiště nebo vypadne za ohraničení kolbiště.
1.5.3. Jakákoli součást jeho ochranné výstroje, potřebná pro povolení k boji podle těchto pravidel, je rozbitá nebo ztracená.
1.5.4. Dotkne se ležícího bojovníka tělem nebo hýžděmi.
b) Důležité! Když bojovník spadne na svého protivníka a dotkne se třetím podpěrným bodem (vyjma těla a hýždí) pouze svého protivníka, který leží pod ním, bojovník není považován za padlého.
1.5.5. Pokračuje v útočných akcích beze zbraně v ruce (štít není zbraň).
c) Důležité! V případě, že bojovník ztratí svou zbraň, má právo:
– použít náhradní zbraň, kterou má u sebe
– přestat v boji kleknutím na jedno koleno
– vzít si náhradní sadu zbraní od náhradního bojovníka svého týmu, stojícího na speciálním místě za zábranami vymezujícími kolbiště. Bojovník má právo chránit se před protivníkovými útoky aniž by prováděl útočné nebo blokovací akce.
– vzít si náhradní sadu zbraní od člena týmu, který je zapojen v boji (pouze v případě, že onen člen týmu není vyřazen z bitvy)
d) Důležité! Je přísně zakázáno sbírat zbraně z povrchu bojiště, od bojovníků, kteří jsou vyřazeni z boje nebo přijmutí zbraně od bojovníka, který není náhradním bojovníkem stojícím na místě určeném k podávání náhradních zbraní.
e)Důležité! Bojovník s obouruční dřevcovou zbraní ji musí pevně držet alespoň v jedné ruce. Pokud není zbraň držena alespoň jednou rukou během boje s protivníkem, bojovník je považován za neozbrojeného a musí přestat s útočnými akcemi dokud nemá zbraň ve své ruce.

1.6. Pro získání povolení do HMB bojovník musí:
1.6.1. Splňovat podmínky plnoletosti státu, ze kterého pochází, i státu, kde se koná daná událost.
1.6.2. Podepsat dobrovolnou účast v plně kontaktních bitvách (ve smyslu, že bojovník potvrzuje souhlas s jakýmkoliv rizikem spojeným s účastí v bitvách, zříká se jakýchkoliv nároků a potvrzuje znalost pravidel a jejich striktní dodržováním).
1.6.3. Mít zdravotní certifikovanou prohlídku vydanou specializovanou zdravotní institucí, potvrzující, že bojovník nemá žádná omezení pro účast v soutěžích
1.6.4. Být akreditován organizátory události.
1.6.5. Mít schválení pro zbraně a zbroj poskytnuté Výborem autenticity.

2. Autentická výstroj

2.1. Pouze ty zbraně a zbroje, které mají analogie k určité historické periodě, potvrzené vědeckým výzkumem, jsou povoleny v HMB

2.2. Bojovník musí ztupit své zbraňe před účastí na události a dovést je do souladu se specifikacemi stanovenými v tomto souboru pravidel.
Ztupením je myšleno zaoblení hrotu a úderné strany čepele jakýchkoli čepelových nebo dřevcových zbraní použitých v HMB soutěžích. Rádius hrotu musí být zhruba 10mm (poznámka: musí se shodovat s poloměrem mince o průměru 20mm).
2.2.1. Ostří útočných částí všech zbraní musí být zakulacena a nesmí být tenčí než 2mm (to zahrnuje všechny případné odštěpky a záseky)
2.2.2. Hrany štítů musí být obaleny silnou (ne méně než 2-4mm) kůží nebo třemi a více vrstvami tkaniny přichycenými lepidlem.
a) Důležité! Všechny dřevěné, proutěné nebo kožené štíty by měly být vyrobené na základě spolehlivých historických analogií a formou odpovídat ve všech třech rovinách. Štít může být použit takový, aby odpovídal epoše a místě zbroje.
2.2.3. Hrany železných štítů musí být bezpečně zafalcovány v tloušťce minimálně 4mm.
a) Důležité! Ocelové štíty jsou povolené pouze kruhového tvaru, vyrobené na základě spolehlivých historických analogií odpovídajících formě analogie ve všech třech formách. Použitý štít musí odpovídat epoše a místě zbroje. Hmotnost ocelového štítu nesmí přesáhnout 5kg

2.3. Veškerou zodpovědnost za kvalitu, bezpečnost a spolehlivost všech součástí ochranné výstroje má bojovník, který ji používá.

2.4. Níže je seznam povolených zbraní a také jejich technických požadavků.
a) Důležité! Maximální váha všech zbraní schválených a připravených k boji je dána. Povolená odchylka je + 100 gramů u jednoručních a + 300 gramů u obouručních zbraní.
2.4.1. Čepelové zbraně:
– jednoruční meče, šavle, široké meče – do 1600g
– falchiony (tesáky, malchusy, atd – pozn. překladatele) – do 1800g
– dlouhé ( celková délka do 1400mm) meče, šavle, široké meče – do 2500 g
– obouruční čepelové zbraně z doby 14. – 17. století – do 3500 g
2.4.2. Dřevcové zbraně:
– jednoruční: sekery – do 1300 g
– bulavy a šestiperé palcáty – do 1000 g
a) Důležité! Délka sečných částí čepel seker nesmí být menší než 7 cm!
b) Důležité! Všechny bulavy a šestiperé palcáty mohou mít POUZE dřevěná držadla a nesmí mít ostré hrany!
– dlouhé sekery a další podobné zbraně (s celkovou délkou ne menší než 1 m) – do 2300 g
– obouruční: halberdy, glévy, halapartny a podobné zbraně ( s celkovou délkou větší než 1400g) – do 3000g
c) Důležité! Těžší zbraně nebo pouze bodné zbraně nejsou povoleny v HMB

2.5. Připuštěné ochranné pomůcky pro HMB soutěže musí být rekonstrukcemi středověkých zbrojí (musí mít exaktní proporce a celkový vzhlad historické analogie) a korespondovat s následujícími charakteristikami:
– souhlasí s vědecky podloženými originály z 13. – 17. století.
– autenticita použitých materiálů (ocel, kůže, tkanina, koudel atd. )
– možnost konfigurace zbroje tak, aby kompletně kryla životně důležité orgány a klouby bojovníka
– dobrý stav
– tloušťka ochranných materiálů musí souhlasit s požadavky (viz níže)
– velikost a proporce všech ochranných součástí musí souhlasit s požadavky
– estetický vzhled

2.6. Všechny součásti zbroje musí být v souladu s technickými a estetickými požadavky a musí reprezentovat kompletní sadu zbroje z jedné časové periody v rozmezí maximálně 50 let.
a) Důležité! Pouze ve vzácných případech, vzhledem k nedostatku informací ohledně materiální kultury dané periody a regionu jsou povoleny stylizované prvky zbroje. V této situaci může bojovník vyměnit tyto s autentickými prvky, vztahujícími se k sousedním regionům a periodám, ale pouze pokud vše vypadá esteticky a přiměřeně. Pojmy vyžadující bližší interpretaci a vysvětlení:
1)Autentičnost – materiál nebo předmět, který odpovídá danému historickému originálu nalezenému při výzkumech. Použití takových materiálů a předmětů vycházejících z originálů je schváleno komunitou rekonstruktorů středověku.
2) Stylizovaný předmět je předmět, který nemá žádnou specifickou historickou analogii, ale je vyroben s dodržením obecného stylu zbroje, jejích proporcí, estetickými a funkčními charakteristikami.
3) Vědecky ověřený originál je text a visuální objekt (obrazy, sochy a další dokumetovatelné archeologické zdroje nebo jejich kombinace), na základě kterých je určen předmět do skupiny těch autentických.
Vědecky ověřený originál je potřeba v případě rekonstruktorů, kteří mají úmysl používat něco radikálně nové nebo málo známé v HRMA komunitě. Pouze vědecky ověřený originál může pomoci určit, jestli je předmět autentický nebo není pro možnost použití v kruzích HRMA.
2.6.1. Bojovníkova hlava musí být kryta kovovou přilbou splňující bezpečnostní parametry a specifikace jako přilba vyrobená z oceli ST3 (pozn. překladatele: hlubokotažná ocel 11 300) silné 2mm.
2.6.2. Bojovníkova přilba musí být vybavena dobře prošívanou vycpanou čapkou nebo koženým tlumením – „padák“ s prošívanou vycpávanou čapkou. Síla těchto prvků musí být nejméně 3mm u prošívaných a 5 mm u vycpávaných ve zmáčknutém stavu.
2.6.3. Bojovníkova přilba musí mít řemen pod bradou, který zajistí, aby přilba nespadla bojovníkovi z hlavy.
2.6.4. Bojovníkovo tělo, paže a ruce musí být kryty alespoň plátovou zbojí.Kroužková brň může být použita jako ochrana navíc k plátové zbroji nebo spojovací článek plátové zbroje.
2.6.5. Navíc ke zbroji musí být bojovníkovo tělo chráněno podzbrojovou vycpávkou kryjící celé tělo. Vrstva lnu a deky sešité dohromady jsou akceptovatelným minimem podzbrojové ochrany
2.6.6. Zadní část krku a základna lebky musí být chráněny ocelovými plátovými prvky s dodatečnou tlumící prošívanou nebo vycpávanou ochranou, jako je pelerína vycpávané čapky, speciální límec nebo výplň. Nýtovaná kroužková brň s lamelovou ochranou a bezpečnostní tlumící vrstvou pod ní je povolena.
2.6.7. Páteř a kostrč by měly mít ocelovou plátovou ochranu s vycpávanou nebo prošívanou ochranou ne slabší než 10mm ve zmáčknutém stavu.
2.6.8. Bojovníkovy ruce by měly být chráněny rukavicemi nebo palčáky z ocelových plátů nebo nýtovaných kroužků. Jestliže je ochrana rukou pouze z nýtovaných kroužků, musí být pod nimi tlumící vrstva ne méně než 5mm ve zmáčknutém stavu.
2.6.9. Ruce a předloktí bojovníka používajícího štít s připevněním k předloktí může být chráněna ocelovými elementy zbroje. Takže když bojovník ztratí štít, bude schopen pokračovat v boji. Může být chránen minimálně (pouze s podzbrojovou vycpávkou a látkovou rukavicí), ale ze všech stran, ze kterých může být pod útokem. Minimální úroveň podzbrojové ochrany obsahuje vrstvu vlněné a lněné látky sešité dohromady.
2.6.10. Bojovníkovy lokty a kolena musí mít ocelovou plátovou ochranu. Jestliže plátová ochrana nezapadá do konceptu bojovníkovy zbroje, měla by být skryta pod jejími autentickými prvky. Minimální úroveň podzbrojové ochrany obsahuje prošívanou nebo vycpávanou vrstvu ne slabší ne 10mm ve zmáčknutém stavu.
2.6.11. Bojovníkovy holeně, lýtka a stehna musí být chráněna ocelovou zbrojí ze všech stran. Minimální úroveň podzbrojové ochrany je vrstva vlněné a lněné látky sešitá dohromady.
2.6.12. Bojovníkovy slabiny musí být chráněny prvky zbroje nebo skrytou ochranou (atletická pomůcka pro kontaktní sporty).
2.6.13. Ochranný komplet musí poskytovat kompletní a dostatečnou ochranu hlavy, krku, páteře a kloubů v jakékoliv bojové pozici.
2.6.14. V případě, že bojovník representuje časovou periodu, kdy dané části těla nejsou kryty ochrannými prvky, tyto zóny musí být bezpečně chráněny skrytými ochrannými prvky (region Euroasie 13.-17. století), aby nebyly vidět.
2.6.15. Jestliže úroveň bezpečnosti autentické ochranné výstroje nesplňuje požadavky těchto směrnic, bojovník může použít ochranu navíc vyrobenou z jakéhokoliv materiálu (nošenou pouze pod autentickou zbrojí a „podzbrojí“).
a) Důležité! Důležité! Moderní ochranné prvky s vlastním upevňovacím systémem mohou být použity pouze jako třetí ochranná úroveň.
2.6.16. Bojovník si musí být jistý ochrannými charakteristikami zbroje a kontrolovat správnost a bezpečnost všech ochranných prvků před bitvou.
2.6.17. Bojovník je zodpovědný za útočné a ochranné prvky, které používá v bitvě, musí kontrolovat jejich autentičnost, estetiku a dodržení všech požadavků v těchto směrnicích.
a) Důležité! Bojovník může použít v bojích pouze ty zbraně, které jsou schváleny Komisí autenticity.

3. POVOLENÉ TECHNIKY
Bitva je vedena podle pravidel, určujících povolené HMB techniky, mezi které patří:

3.1. Jakékoli útoky, údery, tlaky pažemi, rukama, nohama, štítem (plochou částí), hlavou, ramenem, tělem na protivníkovy zásahové zóny.
a) Důležité! Zásahové zóny vylučují chodidla, zadní části kolen, slabiny, zadní stranu krku, základnu lebky a otevřený obličej.
b) Důležité! Jakékoli akce (útoky, tlaky atd.) nohou mířené na kolenní kloub (ze všech stran) jsou zakázány.
c) Důležité! Bojovník může útočit volnou rukou ale pouze za předpokladu, že v druhé ruce drží zbraň.
3.2. Údery na provtiníka, který ztratil rovnováhu, dokud nedopadne na zem.
3.3. Držení nebojové části zbraně nebo štítu protivníka volnou rukou
3.4.Útok na protivníka, který ztratil zbraň.
3.5. Zápasové techniky, kopy patou atd…
3.6. Držení protivníkova těla zbraní ze předu a ze stran. Držení s přímým tlakem na krk jsou zakázána.
3.7. Údery zasazené hranou nebo tělem štítu do zásahových zón.

4. ZAKÁZANÉ TECHNIKY
Jakékoliv zakázané zásahy nebo akce proti protivníkovi jsou vážným porušením pravidel vedoucím k napomenutí, varování nebo diskvalifikaci. Nezáleží na tom tom, zda byly provedeny nahodile nebo záměrně. Potrestány budou v každém případě.
Každý bojovník by se měl vyhnout použití zakázaných technik, mezi které patří:

4.1. Jakékoliv bodání
4.2. Údery zasazené pažemi, rukama, nohama, štítem (plochou nebo hranou), hlavou, ramenem, torsem na zakázané zóny. Zakázané zóny jsou chodidla, zdaní strana kolen, slabiny, zadní strana krku a základna lebky, nekrytý obličej.
4.3. Lámání proti přirozenému směru ohybu končetin a jakékoli bolestivé úchopy. (páky – poz. překlad.)
4.4. Tlaky nebo držení hran helmy rukou a kroucení krkem způsobené těmito akcemi.
4.5. Úmyslné pokusy odstranit jakékoliv části protivníkovy ochranné výstroje. (vyjma štítu)
4.6. Údery jílcem nebo pěstí mířené na obličej protivníka POKUD záštita zbraně přesahuje přes rukavici držící jílec o více než 3 cm.
4.7. Jakékoliv držení, stažení, škrtíci techniky rukama nebo zbraní kolem krku.
4.8. Jakékoliv útoky na ležícího nebo klečícího bojovníka.
4.9. Úmyslné zranění protivníka po té, co ztratil část své výstroje.
4.10. Jakékoliv bezmyšlenkovité nebo nekontrolované údery a pohyby zbraní.
4.11. Jakékoliv útočné akce proti bojovníkovi, který má zdviženou ruku s otevřenou dlaní.
a) Důležité! Zdvižená ruka s otevřenou dlaní signalizuje dobrovolné opuštění boje. Klečení na jednom kolenu se zdviženou rukou s otveřenou dlaní znamená (jetli je to možné), že bojovník zaujal pozici „mimo boj.“

4.12. Neaktivní klinč, který trvá déle než 10 vteřin.
V tomto případě rozhodčí v poli může odtrhnout bojovníky v klinči příkazem: „Break!“ (pauza – pozn. překlad.) a zvednutím žluté rozhodčí vlajky na tyči mezi přilby protivníků. V tomto případě musí bojovníci přerušit boj v klinči a odstoupit každý dva kroky od sebe. Další příkaz: „Fight!“ (boj – pozn. překlad) daný rozhodčím, který přerušil klinč, signalizuje, že bitva stále pokračuje a bojovníci se do ní mohou opět zapojit.
a) Důležité! Místní příkaz „Break!“ a „Fight!“ je pouze pro bojovníky v klinči. Po příkazu „Fight!“ může bojovník pokračovat v boji proti svému protivníku nebo zaútočit na jiného protivníka.

4.13. Uchopení jednoruční dřevcové tbraně tak, že kovová část zbraně je blíže než 30cm od ukazováčku.
4.14. Jakékoliv údery do protivníkova obličeje, jestliže jeden z protivníků má otevřenou přilbu. Je jedno, zda druhý protivník používá uzavřenou nebo otevřenou přilbu, útoky jsou vzájemně nepřístupné.
a) Důležité! Jestliže může být bojovník zaujímající normální pozicí hlavy a krku udeřen do obličeje zatnutou pěstí bez ochrany (bez rukavice – pozn. překladatele), je jeho přilba považována za otevřenou.

4.15. Všechny akce, které nejsou popsané v kapitole 3. Pouze akce stanovené v těchto pravidlech jsou povolené.
4.16. Bojovníci, kteří jsou mimo bitvu ( kvůli jejich pádu na zem nebo rozhodnutí rozhodčího), ale jsou stále v kolbišti, mají přísně zakázáno vstát na nohy před rozhodnutím rytíře-maršálka „Stop the battle!“ Jestliže je bojovník mimo boj protože spadl, ztratil část výstroje nebo z maršálkova rozhodnutí, musí zaujmout pohodlnou pozici v sedě nebo v leže a počkat na konec kola bez zasahování do bitvy. Svou pohodlnou pozicí bojovník dává na vědomí, že není zraněn.

5. Řízení a kontrola bitev

Řízení a kontrola bitev je prováděna pomocí následujících penalizací, závisejících na situaci v kolbišti, akcích bojovníků a rozhodnutích referentů.

5.1. Pokárání je sankce pro bojovníka za mírné porušení pravidel, kterým by měl věnovat pozornost. Není zapisováno do záznamu.
5.2. Varování nebo žlutá karta jsou dány bojovníkovy za porušení pravidel a jsou zapisovány do záznamu. Žlutá karta ovlivňuje hodnocení bojovníka a jeho týmu. Žlutou kartu může dát pouze rytíř-maršálek turnaje.
5.3. Diskvalifikace nebo červená karta je sankce použitá na bojovníka za závažné nebo opakující se (druhá žlutá karta) provinění, to bude zaznamenáno do zápisu. Bojovník je po obdržení červené karty vyloučen z další účasti na soutěži a je nahrazen náhradníkem týmu. Bojovník může být diskvalifikován POUZE rytířem-maršálkem turnaje.
Aplikování jakékoli z výše uvedených sankcí je podmíněno pravidly pro každou specifickou kategorii.