ŘÁD AKCE

Pořadatelem Libušínského festivalu historie či bitvy Libušín (dále jen „akce“) je Libušínský spolek přátel historie, se sídlem Kladno, Václava Řacha 1584, PSČ 273 09, IČO: 22761241 (dále jen „pořadatel“). Tento řád je závazný pro všechny účastníky. Jeho porušení, nebo nerespektování může vést k vykázání z celé akce. Každý účastník je povinen se seznámit s tímto Řádem akce. V případě, že účastník přihlašuje více osob, je tento přihlašující účastník povinen seznámit každého jím přihlašovaného účastníka s tímto řádem. Odpovědnost za případnou škodu či újmu vyplývající z nesplnění informační povinnosti a neznalosti tohoto řádu nese osoba přihlašující.

Účast na akci je podmíněná respektováním stanovených pravidel a pokynů pořadatelů, prokazujících se kartičkou „Organizátor“ či „Pořadatel“ s razítkem. Pořadatel může kdykoliv účastníka vykázat z areálu akce bez náhrady registračního poplatku. V případě způsobení škody, nedohodne-li se viník s poškozeným, postoupí pořadatel věc k řešení orgánům činným ve správním či trestním řízení.

 

 1. V celém areálu platí zákaz vjezdu vozidel v době od soboty 02:00 hod. do neděle 09:00 hod. Případné výjimky je nutné domluvit s pořadatelem (viz sekce Kontakty na stránkách https://libusin.org/CS/kontakty/ ).
 2. Táboření je možné jenom po registraci na označeném místě k tomu určeném a seznámení se s  bitevním řádem a řádem akce, které jsou viditelně umístěné na přístupech do areálu a obou táborů a na internetových stránkách akce https://libusin.org (dále jen „Stránky“).
 3. Parkování je povoleno jen  na vymezených místech a ve stanoveném čase.
 4. Vozidla zaparkovaná v areálu akce (za značkou „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „Jen s povolením pořadatele“) musí mít parkovací kartu vydanou pořadatelem s uvedením kontaktního telefonního čísla. V opačném případě budou taková vozidla odtažena místně a věcně příslušným policejním orgánem.
 5. Pořadatel neodpovídá za případné poškození vozidel na parkovišti, ani za poškození vozidel vybavených parkovací kartou mimo parkoviště. Pořadatel tímto výslovně prohlašuje, že neprovozuje hlídané parkoviště a vylučuje tak odpovědnost za škodu na odložené věci ve smyslu § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). V případě vzniku škody na vozidle způsobené jiným účastníkem bude vymáhání náhrady škody v rámci pojistného, soudního či jiného řízení na poškozeném.
 6. Každý účastník je z důvodu úklidových prací povinen vyklidit prostor areálu akce nejpozději do 28. 4. 2019 24:00. Pozdější odjezd je možný pouze s výslovným souhlasem pořadatele.
 7. Každý účastník stvrzuje respektování stanovených pravidel převzetím „camrátka“ – značky, které obdrží při povinné registraci. Každý účastník je povinen jej mít při sobě a na výzvu ho předložit. Převzetím „camrátka“ také stvrzuje svůj souhlas s rolí v programu, která mu byla po domluvě s pořadatelem přidělena. V případě, že se účastník neprokáže platným camrátkem nebo tuto domluvu neplní, může pořadatel požadovat zaplacení návštěvnického vstupného, nebo jej z areálu vykázat, a to bez náhrady zaplaceného registračního poplatku.
 8. Pořadatel stanovil pro účastníky festivalu poměr 1:2, kterým omezuje počet lidí v táboře. Tedy na 1 dospělého, podílejícího se na programu akce připadají 2 pasivní účastníci v historickém odění. Lidé nad tento poměr, nezaregistrovaní lidé a lidé v civilním oděvu se mohou po areálu pohybovat jenom po uhrazení návštěvnického vstupného či po domluvě s organizátorem. Mladiství (do 15 let) se do tohoto poměru nezapočítávají. Pořadatel si vyhrazuje právo na vyhodnocení charakteru oděvu, zda se jedná o oděv historický, či civilní. Rozhodnutí pořadatele je pro účastníka závazné.
 9. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez dozoru dospělých v areálu akce.
 10. Z bezpečnostních důvodů též není dovoleno zanechávat veškerá zvířata bez dozoru jejich majitelů v areálu Volný pohyb zvířat je zakázán.
 11. Stanování v příslušných zónách 1, 2 a 3 povoluje pořadatel účastníkovi po registraci, kde mu současně jednu ze zón vyhradí. Rozhodnutí pořadatele je pro všechny závazné.
 12. Uhrazený registrační poplatek je nevratný. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku nemůže účastník od smluvního vztahu vzniklého registrací odstoupit. Účastník nicméně může svou registraci převést na třetí osobu. Při převodu registrace na třetí osobu je převádějící účastník povinen seznámit nabyvatele s tímto řádem a oznámit převod pořadateli.
 13. Každý je povinen udržovat pořádek a dodržovat obecná pravidla občanského soužití, včetně dobrých mravů, a obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci Libušín. Bude-li účastník i přes výstrahu pokračovat v hrubém porušování stanovených pravidel, pořadatel jej může z akce vyloučit v souladu s § 2331 občanského zákoníku, a to bez náhrady registračního poplatku.
 14. S ohledem na lokalizaci tábora v přírodní rezervaci Pašijová dráha se každý účastník zavazuje k respektování pravidel vyplývajících z § 34 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody“) a plánem péče o přírodní rezervaci Pašijová dráha vyhotovené v souladu s § 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody.
 15. Rozdělávání otevřeného ohně v táboře je podmíněno zakládáním bezpečných ohnišť a dodržováním zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, požárních předpisů a dalších právních předpisů. Mimo areál obou táborů je rozdělávání ohně přísně zakázáno. Každý účastník je odpovědný za škodu způsobenou vadným zacházením s otevřeným ohněm.
 16. Palivové dřevo pro skupiny v zóně I. je k odběru na označeném místě. Je zakázáno kácet dřevo v areálu a okolí. (přírodní rezervace!) Porušením tohoto zákazu se viník vystavuje postihu dle § 87 zákona o ochraně přírody.
 17. Účastníci jsou povinni odkládat odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ukládat na nevyznačená místa a pálit odpady je v areálu akce přísně zakázáno.
 18. Každý je povinen dbát pokynů pořadatelů a jimi pověřených osob. Prokazovat se budou kartičkou „Organizátor“ či „Pořadatel“ s razítkem, viz preambule tohoto řádu, odstavec 2.
 19. Pořadatel má právo kdykoliv provést orientační zkoušku alkoholu či návykových látek v souladu s § 16 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a intoxikované účastníky nevpustit do programu či je vykázat z areálu dle § 15 výše uvedeného zákona. Po dobu trvání celé akce je zakázáno užívat jakékoli nelegální omamné látky. Pro potřeby kontroly a vynucování dodržování povinností vyplývajících z tohoto bodu je pořadatel považován za osobu pověřenou kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo zdraví svoje anebo dalších osob nebo poškodit majetek ve smyslu výše uvedeného zákona.

Každý účastník se akce účastní na vlastní nebezpečí. Provedením registrace účastník prohlašuje, že se po celou dobu trvání akce účastní na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a souhlasí s řádem akce, bitevním řádem, bezpečnostními pravidly a pokyny pořadatelů, kterými se bude řídit. Je si vědom/a zvýšeného rizika vzniku zranění. Byl/a poučen/a o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví ostatních účastníků a třetích osob. Bude dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Po tomto poučení prohlašuje, že akci absolvuje na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mu taková škoda při akci vznikne. Dále prohlašuje a souhlasí, že nebude vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud nu taková škoda při akci vznikne.

Účastník, který přihlašuje více účastníků jako skupinu, přejímá odpovědnost za informování zbylých účastníků ve skupině o výše uvedeném prohlášení a obsahu tohoto řádu. Účastník přihlašující skupinu odpovídá za případnou škodu či újmu (jak těmto přihlašovaným účastníkům, tak i pořadateli a třetím osobám) ze strany přihlašovaných způsobené nesplněním této informační povinnosti a následným porušením povinností vyplývajících z tohoto řádu, bitevního řádu, pokynů pořadatelů a zákonů České republiky.

Celkové znění prohlášení je dostupné na stránkách akce.

 • Návštěvy ležení ostatních účastníků jsou možné jen s jejich souhlasem, jakékoliv odnášení majetku ostatních účastníků bez předchozí domluvy je zakázáno (včetně tzv. zajímání praporů).
 • Pořadatel prohlašuje, že s ohledem na charakter tábora neodpovídá za škodu na odložených a vnesených věcech ve smyslu § 2945 a § 2946 občanského zákoníku.
 • Účastníci souhlasí se zachycením a šířením své podoby ve smyslu § 86 odst. 2 občanského zákoníku pro potřeby propagace akce a pořadatele.

 

BITEVNÍ ŘÁD

 • každý účastník bitvy je povinen:
 1. zúčastnit se nácviku,
 2. před nástupem na bojiště projít mustruňkem (prověrkou výbavy) pořadatelem pověřenou osobou,
 3. poslouchat rozkazy a nařízení velitelů a jejich seržantů,
 4. poslouchat pokyny pořadatelů.

Nikdo se nesmí účastnit bitvy pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Pořadatel má právo kdykoliv provést orientační zkoušku alkoholu či návykových látek v souladu s § 16 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a intoxikované účastníky nevpustit do programu či je vykázat z areálu dle § 15 výše uvedeného zákona. Po dobu trvání celé akce je zakázáno užívat jakékoli nelegální omamné látky. Pro potřeby kontroly a vynucování dodržování povinností vyplývajících z tohoto bodu je pořadatel považován za osobu pověřenou kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo zdraví svoje anebo dalších osob nebo poškodit majetek ve smyslu výše uvedeného zákona.

 

Všichni střelci jsou na nácvik povinni přinést svou zbraň, u luků a kuší veškeré střelivo. Budou kontrolovány tormentační značky, v případě její nedostupnosti pak tormentační protokol. Luky a kuše budou převažovány. Střelivo do mechanických střelných zbraní povoluje pořadatel.

Účastnit se kontaktního boje či obsluhovat palnou zbraň smí jen osoba starší 18 let. Účast osob mladších 18 let musí být předem domluvena s pořadateli, je nutný souhlas zákonných zástupců, kteří odpovídají za případnou tělesnou újmu mladistvého účastníka.

 

Každý je povinen brát ohled na bezpečnost diváků a šermířů. Předvádíme boj, ale nechceme si ublížit. Vyvarujte se útoků na obličej, nekontrolovaných pohybů se zbraní a nemístné tvrdosti. Nikdy nevíte, jak kvalitní je zbroj vašeho protivníka.

Každý je povinen dodržovat Bitevní řád a Řád akce a řídit se jím.

 

V Libušíně dne 13. února 2017                                     předseda spolku Tomáš Doležal